OFFICE

Quatre Bras

Broqueville

Impératrice

Marnix

Meeûs

Trône

Bosquet

Beschikbaar oppervlak

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 16 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 17 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 25 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 50 m²

Trône – RUE DU TRôNE 4 à 1000 BRUXELLES (QUARTIER LEOPOLD) – apd 90 m²