OFFICE

Quatre Bras

Broqueville

Impératrice

Marnix

Meeûs

Trône

Bosquet

Beschikbaar oppervlak

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 16 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 17 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 25 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – apd 50 m²

Trône – RUE DU TRôNE 4 à 1000 BRUXELLES (QUARTIER LEOPOLD) – apd 90 m²

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE – RUE DU BOSQUET 7 – 290 m²

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE – RUE DU BOSQUET 7 – 415 m²

Trône – RUE DU TRONE 4 à 1000 BRUXELLES (QUARTIER LEOPOLD) – 232 m²

Trône – RUE DU TRONE 4 à 1000 BRUXELLES (QUARTIER LEOPOLD) – 322 m²

Broqueville – AVENUE de BROQUEVILLE 12 à 1150 BRUXELLES – 295 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – 454 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – 686 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – 558 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – 983 m²

455 Krainem – STEENWEG OP MECHELEN 455 À 1950 KRAAINEM – 983 m²

Marnix – AVENUE MARNIX 28 à 1000 BRUXELLES – 480 m²